Vnútorný oznamovací systém

V súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, je možné prostredníctvom vnútorného informačného systému spoločnosti Hortim – Hortim EthicsPoint upozorniť na protiprávne konanie, ktoré má znaky trestného činu, priestupky, za ktoré zákon stanoví sadzbu pokuty, ktorých horná hranice je najmenej 30 000 EUR, porušuje zákon o ochrane oznamovateľov, alebo porušuje iný právny predpis alebo predpis Európskej únie v špecifikovanej oblasti.

Oznamujúca osoba by vzhľadom k okolnostiam a informáciám, ktoré má k dispozícii v dobe oznámenia, mala mať pádny dôvod sa domnievať, že jej oznamované skutočnosti sú autentické a pravdivé.

Úmyselné uvádzanie nepravdivých skutočností môže byť sankcionované podľa platných právnych predpisov.

Oznamovateľom môže byť len fyzická osoba, ktorá:

– pre spoločnosť Hortim vykonávala alebo vykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť, alebo bola či je v kontakte v súvislosti s výkonom práce alebo inej obdobnej činnosti pre spoločnosť Hortim

– by mala jednať vo verenom záujme a v dobrej viere, že podávané oznámenie sa opiera o dôveryhodné fakty a skutočnosti.

Vaše oznámenie spadá pod ochranu oznamovateľov iba v prípade, ak sa týka takého porušenia, ktoré je:

– trestným činom podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona

– trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky

– správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

 – správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 EUR.

písomne na adresu:Hortim-SK, spol. s.r.o.
Röntgenova 10
851 01  Bratislava

V tomto prípade adresujte oznámenie v zalepenej obálke
s označením NEOTVÁRAŤ – OZNAMOVATEĽ.
telefonicky:+420 720 819 723 – hlasová správa
elektronicky:hortim.ethicspoint.com
osobne:Schôdzka zjednaná telefonicky, so spísaním záznamu o podanom oznámení

Oznámenie* je možné podať:

  • Podaním oznámenia akýmkoľvek hore uvedeným spôsobom oznamovateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami pre podanie oznámení uvedenými na  hortim.ethicspoint.com.

Oznámenie obsahuje:

– údaje o mene, priezvisku a dátume narodenia

– informácie o možnom protiprávnom konaní.

Oznamovateľ by mal byť schopný identifikovať, akej oblasti sa protiprávne jednania týkajú a premyslieť aké overiteľné informácie o ohlasovanom protiprávnom konaní môže poskytnúť. Rozsah a kvalita predkladaných informácií môžu pozitívne ovplyvniť spôsob prešetrenia oznámenia.

Príslušná osoba poverená k prijímaniu a prešetreniu oznámení:

Ing. Janka BarciT: +421 249 206 114
Mgr. Rudolf BudišT: +420 602 585 230

Mimo režim zákona o ochrane oznamovateľov je možné oznámiť protiprávne konanie elektronicky prostredníctvom portálu www.doleintegrity.com. Oznamovateľ nie je chránený v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.